Uznanie polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech

 

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły j. włoskiego
Nr uprawnień: TP/38/10
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Włochy to nie tylko kraj atrakcyjny dla turystów, ale również studentów pragnących w słonecznej Italii podjąć lub kontynuować studia rozpoczęte w Polsce. To także niestety kraj rozbuchanej – często do granic absurdu – biurokracji, z którą trudności mają sami Włosi, o cudzoziemcach nie wspominając. Uznanie dyplomu polskiej uczelni we Włoszech nie stanowi w tym zakresie wyjątku i wiąże się z postępowaniem administracyjnym, które przynajmniej w części postaram się przybliżyć poniżej.

Jednostka właściwa dla uznania dyplomu

Jednostkami właściwymi do przeprowadzenia postępowania odnoszącego się do uznania polskiego dyplomu we Włoszech, które ma za cel:uzyskanie

  1. dostępu do studiów wyższych;
  2. kontynuację studiów wyższych rozpoczętych w kraju;
  3. uznanie polskiego tytułu naukowego przyznanego po ukończeniu studiów w Polsce;

są włoskie uczelnie wyższe przeprowadzające postępowanie w pełni niezależnie, w zgodzie z przepisami prawa, którym podlegają. Od tej reguły wyjątek stanowią umowy międzynarodowe podpisane pomiędzy Włochami a danym krajem. Warto tutaj zauważyć, że między Polską a Włochami nie istnieje umowa dwustronna w przedmiocie uznawalności świadectw szkolnych czy dyplomów uczelni wyższych.

Dostęp do studiów wyższych

Postępowanie w celu uznania polskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej i uzyskania w ten sposób dostępu do studiów wyższych pierwszego stopnia (odpowiednika polskiego licencjatu) nie powoduje automatycznej zamiany polskiego świadectwa w świadectwo włoskie, pozwala jednak uzyskać dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia, pod warunkiem że polskie świadectwo spełnia poniższe wymogi:

  • ma charakter urzędowy;
  • umożliwia dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
  • zostało uzyskane po całkowitym okresie nauki wynoszącym przynajmniej 12 lat (w okres ten wlicza się również szkołę podstawową);
  • W przypadku, w którym w Polsce jest przewidziany egzamin państwowy dopuszczający do studiów wyższych, egzamin taki jest wymagany także dla studiów we Włoszech.

Warunki wpisu na listę studentów oraz dokumenty, które należy dostarczyć, są określane bezpośrednio przez uczelnie wyższe organizujące studia.

W przypadku chęci podjęcia we Włoszech studiów drugiego (studia magisterskie) lub trzeciego stopnia (studia doktoranckie) należy przedłożyć dyplom, który spełnia następujące wymogi:

  • ma charakter urzędowy, poświadcza ukończenie odpowiednio studiów pierwszego lub drugiego stopnia i został wystawiony przez polską uczelnie działająca w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
  • uprawnia do podjęcia analogicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia w Polsce;
  • zawiera elementy odpowiadające rodzajowi studiów i zakresowi przedmiotów analogiczne dla włoskiego dyplomu (jak np. studia akademickie czy elementy naukowo – dydaktyczne).

Spełnienie tych warunków wymagane jest zarówno przez studentów posiadających dyplom wystawiony przez kraje Unii Europejskiej jak i kraje spoza Unii.

Źródło: www.cimea.it

Jeśli masz wątpliwości odnośnie uznania polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198