Celem tego tekstu nie jest wyśmiewanie czy poddawanie w wątpliwość kompetencji innych tłumaczy, a jedynie uświadomienie, jak trudna jest sztuka przekładu. Często tłumaczenie, nawet przysięgłe, ale sporządzone bez znajomości rzeczy, przy użyciu tłumaczeń słownikowych, mimo że spełnia wymogi formalne, przybiera abstrakcyjny charakter, stając się niezrozumiałe dla ostatecznego odbiorcy.

[fragment tłumaczenia odpisu z włoskiego rejestru handlowego dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości]

Do reprezentowania spółki uprawnieni są Zarządca Jednoosobowy, Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi, w przypadku nieobecności Prezesa lub przeszkód występujących po jego stronie; Zarządcy obdarzeni pełnomocnictwem, w zakresie, w jakim pełnomocnictwo zostało im udzielone.

Ten sam tekst, przetłumaczony ze zrozumieniem, staje się bardziej płynny i zrozumiały:

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu – w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa; Pełnomocnicy Zarządu – w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

[fragment tłumaczenia statutu włoskiej spółki akcyjnej: opis uprawnień akcjonariuszy]

– sprzedaż i zamiana dóbr nieruchomych, przekazywanie tychże dóbr innym już utworzonym lub mającym utworzyć się spółkom, przyjmowanie udziałów oraz udziałów w zyskach spółek i konsorcjów, udzielanie poręczeń i poręki wekslowej, ustanawianie hipotek na nieruchomościach spółki z tytułu gwarancji dla długów i obligacji. Organem kompetentnym w sprawie podejmowania decyzji dotyczących powyższych czynności będzie Zgromadzenie Wspólników.

Ten sam tekst przetłumaczony ze zrozumieniem:

– sprzedaż i zamiana nieruchomości, aport tychże nieruchomości do spółek już zarejestrowanych 
i spółek w organizacji, nabywanie udziałów i akcji innych spółek i konsorcjów oraz uczestniczenie w ich zyskach, udzielanie poręczeń i poręczeń na wekslach, ustanawianie hipotek na nieruchomościach spółki tytułem zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych. Organem właściwym do podejmowania uchwał w wyżej wymienionych sprawach jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pierwsze tłumaczenie jest klasycznym przykładem tłumaczenia słownikowego, przy którym tłumacz do tego stopnia oparł się na słowniku, nie próbując zrozumieć całości zapisu, że włoski termin „obbligazioni” przetłumaczył dosłownie („obligacje”), nie orientując się, że ma on również drugie – szersze znaczenie – tj. „zobowiązania”.

[fragment tłumaczenia notarialnego poświadczenia podpisu]

-[…] w mojej obecności, swój własnoręczny podpis na drugiej stronie złożyła […]

Z treści fragmentu tłumaczenia wynikałoby, że podpis został złożony na drugiej stronie poświadczenia, podczas gdy w rzeczywistości chodzi o podpis drugiej strony umowy złożony na tym samym dokumencie. Tłumacz w tym przypadku termin „drugostronny” przetłumaczył dosłownie, tj. na drugiej stronie, podczas gdy w rzeczywistości chodziło o podpis drugiej strony (kontrahenta) umowy.

Wycena tłumaczenia pisemnego w ciągu 1h!
Dowóz tłumaczenia do klienta na terenie Poznania gratis!