Category

Aktualności

Tłumacz przysięgły na ślubie polsko – włoskim

Ślub plenerowy w Pałacu Jaśminowym, USC Tarnowo Podgórne

Małżeństwa polsko – włoskie stały się w ostatnich latach powszechne, szczególnie model, w którym kobieta posiada polskie, a mężczyzna włoskie obywatelstwo. Aby móc cieszyć się tą szczególną chwilą, przyszli małżonkowie powinni odpowiednio wcześniej zadbać również o stronę formalną ceremonii: tj. odpowiednią dokumentację i obecność tłumacza przysięgłego języka włoskiego na samej uroczystości.

Dokumentacja wymagana przy ślubie polsko – włoskim

Dokumentacja którą powinien okazać obywatel Włoch wstępujący w związek małżeński w Polsce to

 1. zupełny odpis aktu urodzenia (wł. Certificato di nascita)
 2. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (wł. Nulla osta per matrimonio)

Odpis aktu urodzenia obywatel Włoch uzyska w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie swojego zamieszkania we Włoszech, podczas gdy zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wydaje Ambasada Włoch w Warszawie. Urząd Stanu Cywilnego we Włoszech może również wydać zaświadczenie o stanie wolnym (wł. Certificato di Stato Libero), które może być użyte w Polsce, pod warunkiem jednak że zawiera jasne odniesienie, że z punktu widzenia włoskiego prawa nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą – niestety większość formularzy nie posiada takiej wzmianki, stąd też bezpieczniej jest zwrócić się do ambasady o wydanie zaświadczenia.

W przypadku gdy obywatel Włoch jest rozwiedziony potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa (wł. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio) z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy. W przypadku wdowca – odpis skrócony aktu zgonu (wł. Estratto per riassunto dell’atto di morte lub Certificato di morte ) współmałżonka.

Wymienione dokumenty powinny zostać przetłumaczone na polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, wyjątek stanowi zaświadczenie z ambasady, które jest dwujęzyczne i nie wymaga tłumaczenia.

Czynności przedślubne

Najpóźniej 31 dni przed ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, okazując wyżej wymienione dokumenty. Urzędnik sporządza zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz przygotowuje dane do zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, które zostanie podpisane w dniu ceremonii. Podczas spotkania w urzędzie zostają ustalone kwestie nazwisk małżonków, które przyjmą oni po ślubie i nazwisk, które będą nosiły dzieci narodzone z małżeństwa. Do przeprowadzenia tych czynności konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego języka włoskiego, tak aby obywatel Włoch w pełni zrozumiał pouczenie urzędnika dot. różnić pomiędzy polskim a włoskim kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który m.in. reguluje kwestię nazwisk.

Uroczystość ślubna

Ceremonia ślubna może odbyć się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego lub w plenerze – możliwość szczególnie kusząca wiosną lub latem. Urzędnik USC przed uroczystością sprawdza tożsamość osób wstępujących w związek małżeński oraz świadków. Dalej następuje przemowa urzędnika oraz słowa przysięgi małżeńskiej, które przyszli małżonkowie powtarzają za urzędnikiem. Tłumacz przysięgły tłumaczy zarówno treść przemowy jak i słowa przysięgi, zwracając się do wszystkich uczestników uroczystości (na porządku dziennym jest użycie przez tłumacza mikrofonu, tak aby również rodzina drugiej strony, pochodząca z Włoch, mogła ze zrozumieniem śledzić przebieg zaślubin). Całość kończy podpisanie się pod protokołem świeżo upieczonych małżonków i świadków. W tym momencie kończy się również rola tłumacza.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania odnośnie ślubu polsko – włoskiego:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Zaświadczenie o nabyciu uprawnień tłumacza przysięgłego

Uprawnienia

Tłumacz przysięgły, oprócz posiadania pieczęci z imieniem, nazwiskiem, określeniem języka, do którego tłumaczenia jest uprawniony, musi okazać się potwierdzeniem nadania uprawnień i wpisu na listę, które przedstawiłem poniżej.

Ministerstwo Sprawiedliwości nadaje tłumaczowi przysięgłemu nr uprawnień, który składa się z:

 1. skrótu TP [tłumacz przysięgły];
 2. porządkowego wpisu na listę;
 3. ostatnich dwóch cyfr roku wpisu na listę.

Przykładowo: TP/38/10

Kto może sporządzić tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem może sporządzić tylko tłumacz przysięgły. Urzędy i instytucje państwowe – centralne i samorządowe, urzędy stanu cywilnego, wydziały komunikacji, sądy, policja, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, notariusze, uczelnie, jednostki konsularne innych państw w Polsce i Polski za granicą wymagają tłumaczeń przysięgłych polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczenia niepoświadczone

Tłumaczenia niepoświadczone funkcjonują natomiast przede wszystkim w obiegu gospodarczym, tam gdzie poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem nie jest ustawowo wymagane. Należy jednak przy tym pamiętać, że wpis na listę tłumaczy przysięgłych począwszy od stycznia 2005 r. jest uzależniony od wymogu zdania egzaminu państwowego (ze średnią zdawalnością na poziomie 10%), który gwarantuje, że do zawodu dopuszczane są osoby posiadające nie tylko wysokie umiejętności językowe, ale także szeroką wiedzę ogólną, a bardzo często również wiedzę specjalistyczną z takich obszarów jak prawo, ekonomia, medycyna czy inżynieria. To powoduje, że nawet jeśli tłumaczenie przysięgłe nie jest ustawowo wymagane, warto skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, aby uzyskać spójny, bezbłędny językowo i przede wszystkim zrozumiały przekład.

 biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

 

 

 

Zaświadczenie o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznanie polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech

 

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły j. włoskiego
Nr uprawnień: TP/38/10
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Włochy to nie tylko kraj atrakcyjny dla turystów, ale również studentów pragnących w słonecznej Italii podjąć lub kontynuować studia rozpoczęte w Polsce. To także niestety kraj rozbuchanej – często do granic absurdu – biurokracji, z którą trudności mają sami Włosi, o cudzoziemcach nie wspominając. Uznanie dyplomu polskiej uczelni we Włoszech nie stanowi w tym zakresie wyjątku i wiąże się z postępowaniem administracyjnym, które przynajmniej w części postaram się przybliżyć poniżej.

Jednostka właściwa dla uznania dyplomu

Jednostkami właściwymi do przeprowadzenia postępowania odnoszącego się do uznania polskiego dyplomu we Włoszech, które ma za cel:uzyskanie

 1. dostępu do studiów wyższych;
 2. kontynuację studiów wyższych rozpoczętych w kraju;
 3. uznanie polskiego tytułu naukowego przyznanego po ukończeniu studiów w Polsce;

są włoskie uczelnie wyższe przeprowadzające postępowanie w pełni niezależnie, w zgodzie z przepisami prawa, którym podlegają. Od tej reguły wyjątek stanowią umowy międzynarodowe podpisane pomiędzy Włochami a danym krajem. Warto tutaj zauważyć, że między Polską a Włochami nie istnieje umowa dwustronna w przedmiocie uznawalności świadectw szkolnych czy dyplomów uczelni wyższych.

Dostęp do studiów wyższych

Postępowanie w celu uznania polskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej i uzyskania w ten sposób dostępu do studiów wyższych pierwszego stopnia (odpowiednika polskiego licencjatu) nie powoduje automatycznej zamiany polskiego świadectwa w świadectwo włoskie, pozwala jednak uzyskać dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia, pod warunkiem że polskie świadectwo spełnia poniższe wymogi:

 • ma charakter urzędowy;
 • umożliwia dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
 • zostało uzyskane po całkowitym okresie nauki wynoszącym przynajmniej 12 lat (w okres ten wlicza się również szkołę podstawową);
 • W przypadku, w którym w Polsce jest przewidziany egzamin państwowy dopuszczający do studiów wyższych, egzamin taki jest wymagany także dla studiów we Włoszech.

Warunki wpisu na listę studentów oraz dokumenty, które należy dostarczyć, są określane bezpośrednio przez uczelnie wyższe organizujące studia.

W przypadku chęci podjęcia we Włoszech studiów drugiego (studia magisterskie) lub trzeciego stopnia (studia doktoranckie) należy przedłożyć dyplom, który spełnia następujące wymogi:

 • ma charakter urzędowy, poświadcza ukończenie odpowiednio studiów pierwszego lub drugiego stopnia i został wystawiony przez polską uczelnie działająca w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
 • uprawnia do podjęcia analogicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia w Polsce;
 • zawiera elementy odpowiadające rodzajowi studiów i zakresowi przedmiotów analogiczne dla włoskiego dyplomu (jak np. studia akademickie czy elementy naukowo – dydaktyczne).

Spełnienie tych warunków wymagane jest zarówno przez studentów posiadających dyplom wystawiony przez kraje Unii Europejskiej jak i kraje spoza Unii.

studia we włoszech

Studia we Włoszech to wspaniałe doświadczenie, ale i nie lada wyzwanie z punktu widzenia biurokracji.

Usługa legalizacji i uzyskania dichiarazione di valore

Wykonuję tłumaczenie w celu uzyskania tzw. deklaracji wartości (wł. dichiarazione di valore). Jestem tłumaczem przysięgłym, który zdeponował wzór podpisu i pieczęci w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stąd też moje tłumaczenie może uzyskać pieczęć legalizacyjną tzw. apostille. Na zlecenie mogę przeprowadzić całą procedurę legalizacji, polegającą na:

 • uzyskaniu legalizacji dyplomu i suplementu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonaniu tłumaczenia przysięgłego na język włoski dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu;
 • uzyskaniu legalizacji tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • uzyskaniu deklaracji wartości (dichiarazione di valore) w Ambasadzie Włoch.

Wniosek o wydanie dichiarazione di valore jest osobiście składany i odbierany w konsulacie Włoch w Warszawie, co znacznie przyspiesza całą procedurę.

Usługa przeprowadzenia procedury legalizacji może być szczególnie wygodna dla osób, które czasowo lub na stałe przebywają za granicą, mając ograniczoną możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędami w Polsce. Jest ona adresowana również do tych osób, które same nie mają czasu przechodzić przez uciążliwe, skomplikowane i długotrwałe procedury administracyjne. Usługę prowadzę w całości, począwszy od tłumaczenia przysięgłego dokumentów, a skończywszy na przesłaniu – pocztą lub kurierem – dichiarazione di valore na adres wskazany przez klienta.

Co ważne całe postępowanie nie wymaga fizycznej obecności klienta i jego bezpośredniego zaangażowania.

Źródło: www.cimea.it

Jeśli masz wątpliwości odnośnie uznania polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

Odpis z włoskiej izby handlu – czy trzeba tłumaczyć całość?

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Odpis z włoskiej izby handlu, będący włoskim odpowiednikiem polskiego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)  jest jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego. Wynika to z faktu, że jakakolwiek transakcja gospodarcza pomiędzy włoską spółką a polskim podmiotem może zostać zawarta przez osoby, które mają do tego prawo. To właśnie odpis z rejestru handlowego wskazuje, które osoby mogą reprezentować podmiot i czy mogą to robić samodzielnie czy łącznie z innymi uprawnionymi osobami.

Odpis z włoskiego KRS: encyklopedia wiedzy o spółce

Odpis z włoskiej izby handlu, który analogicznie do polskiego odpisu z KRS może mieć formę skróconą lub pełną, zawiera mnóstwo informacji o spółce. Oprócz podstawowych danych, które umożliwiają identyfikację podmiotu jak nazwa, adres siedziby czy numer NIP zawiera informacje bez większego znaczenia dla celów, dla których jest tłumaczony na język polski. Bo jaka jest potrzeba tłumaczenia na polski informacji o miejscach prowadzenia działalności przez spółkę, ilości pracowników czy sposobie emisji akcji, jeśli w 90% przypadków tłumaczenie odpisu służy określeniu  sposobu reprezentacji spółki i osób uprawnionych do jej reprezentacji? W takiej sytuacji tłumaczenie na język polski długich fragmentów odpisu, które często stanowią wierną kopię zapisów umowy spółki czy statutu, jest stratą i czasu i pieniędzy.

Wyciąg z oryginału – szybkie i tanie rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu zbyt długiego oryginału jest przygotowanie tłumaczenia tzw. wyciągu z oryginału, czyli przetłumaczenie tylko tych fragmentów oryginału, które mają znaczenie dla sprawy. Przykładowo w przypadku odpisu z rejestru handlowego będą to informacje takie jak: nazwa podmiotu, siedziba, nr wpisu do rejestru handlowego, NIP, przedmiot działalności, dane członków zarządu i sposób reprezentacji spółki. Metodę tę można zastosować również w przypadku tłumaczenia innych dokumentów jak świadectwa szkolne, sprawozdania finansowe, homologacje itp.

Wycena przygotowania tłumaczenia w skróconej formie:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

Tłumaczenie włoskich dokumentów samochodowych

Tłumaczenie włoskich dokumentów do rejestracji importowanego pojazdu


Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wydział komunikacji wymaga tłumaczeń przysięgłych m.in.:

 • dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca jest właścicielem pojazdu (np. faktury – jeśli nabywamy pojazd od dealera, zagranicznej umowy – jeśli od osoby fizycznej);
 • zagranicznego dowodu rejestracyjnego.

Jeśli pojazd został sprowadzony z Włoch, zazwyczaj dysponujemy następującym zestawem dokumentów:

 • dowód rejestracyjny (wł. carta di circolazione);
 • świadectwo własności (wł. certificato di proprietà);
 • faktura lub umowa.

Włoski dowód rejestracyjny oprócz danych identyfikujących pojazd takich jak nr VIN, nr rejestracyjny, marka i model zawiera podstawowe informacje techniczne jak chociażby: pojemność silnika, rodzaj napędu, poziom spalania. Na dowodzie rejestracyjnym widnieją również informacje o przeglądach technicznych, którym pojazd został poddany. Dla porównania świadectwo własności zawiera dane wszystkich dotychczasowych właścicieli pojazdu oraz informacje o ewentualnych obciążeniach ustanowionych na pojeździe (np. prawach do niego osób trzecich).

Jak długo trwa tłumaczenie?

Pomimo że włoskie dokumenty samochodowe są obszerne, ich tłumaczenie przysięgłe na język polski nie zajmuje dłużej niż jeden dzień roboczy. Pomocny jest tutaj fakt, że niezależnie od regionu Włoch, z którego pojazd pochodzi, opierają się one na tych samych wzorach urzędowych. Ważne, aby upewnić się, że tłumaczenia dokonuje istotnie tłumacz przysięgły, zwykłe tłumaczenie, nawet jeśli przygotowane zgodnie ze sztuką, nie zostanie uznane przez wydział komunikacji. Jeśli sprzedający przekaże nam jakieś dodatkowe dokumenty (np. potwierdzenie opłat za dokonanie wyrejestrowania pojazdu we Włoszech), warto zwrócić się do tłumacza z pytaniem, czy rzeczywiście tłumaczenie tych dokumentów na polski jest konieczne. Automobilklub Włoski, który prowadzi we Włoszech rejestr pojazdów nakłada na sprzedającego liczne obowiązki, przy wypełnieniu których generowany jest – głownie drogą elektroniczną – szereg dokumentów, niekonieczne potrzebnych kupującemu przy wypełnieniu formalności rejestracyjnych w Polsce.

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji UM Poznania

Wycena tłumaczenia dokumentów samochodowych w ciągu 1 h:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198