Czy tłumaczenie przysięgłe na język włoski musi posiadać apostille?

By listopad 3, 2017Aktualności

Czym jest apostille?

Jeśli chcemy przywołać definicję, to wg Wikipedii apostille jest „poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.”

Innymi słowami pieczęć apostille znajdująca się na dokumencie potwierdza, że urząd (np. stanu cywilnego) czy osoba (np. notariusz), którzy wydali dokument, w rzeczywistości istnieją w danym kraju i posiadają uprawnienia, które z dokumentu wynikają. Apostille nie poświadcza jednak samego meritum dokumentu. Tj. np. pieczęć legalizacyjna na nakazie zapłaty poświadcza istnienie sądu, który go wydał, nie zaś samą zasadność nakazu.

Istotne jest również to, że nie wszędzie klauzula apostille może zostać wydana i nie wszędzie jest uznawana – obowiązuje w krajach, które przystąpiły do tzw. Konwencji Haskiej.

Polska i Włochy – obieg dokumentów

Zarówno Polska jak i Włochy przystąpiły do Konwencji Haskiej, teoretycznie więc legalizacja dokumentów w przypadku obu krajów powinna odbywać się poprzez nadanie klauzuli apostille przez odpowiednie organy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Polsce, prokuraturę lub prefekturę we Włoszech.

Przystąpienie do Konwencji Haskiej nie ogranicza jednak prawa jej sygnatariuszy do zawierania między sobą umów międzynarodowych, dwu- i wielostronnych. I właśnie taka umowa bilateralna została zawarta miedzy Polską a Włochami. Chodzi o „Umowę między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisaną w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.” (Dz. U. z  1992 r. Nr 23, poz. 97). Fakt że ze strony polskiej umowę zawarły jeszcze władze PRL w żaden sposób nie uchybia jej ważności, gdyż RP jest jej prawną następczynią. Artykuł 3 umowy wskazuje jasno:

„Oryginały lub uwierzytelnione odpisy akt, dokumentów i tłumaczenia zwolnione są od legalizacji.”

Nie ma więc konieczności, aby np. akt notarialny lub odpis z urzędu stanu cywilnego, pod warunkiem że dysponujemy jego oryginałem lub uwierzytelnioną kopią, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język włoski dodatkowo legalizować poprzez uzyskanie pod nimi pieczęci apostille. Zanim więc udamy się w podróż do Warszawy – bo tylko w MSZ uzyskanie takiej legalizacji jest możliwe – i poniesiemy wcale nie takie niskie koszty: 60 PLN za dokument, w przypadku dokumentu urzędowego i tłumaczenia jest to 120 PLN, warto zapoznać się z treścią umowy dwustronnej i uświadomić o jej istnieniu także urzędnika, który wymaga od nas legalizacji.

Jeśli masz wątpliwości co do legalizacji tłumaczenia przysięgłego na język włoski:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198