Uznanie polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech

 

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły j. włoskiego
Nr uprawnień: TP/38/10
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Włochy to nie tylko kraj atrakcyjny dla turystów, ale również studentów pragnących w słonecznej Italii podjąć lub kontynuować studia rozpoczęte w Polsce. To także niestety kraj rozbuchanej – często do granic absurdu – biurokracji, z którą trudności mają sami Włosi, o cudzoziemcach nie wspominając. Uznanie dyplomu polskiej uczelni we Włoszech nie stanowi w tym zakresie wyjątku i wiąże się z postępowaniem administracyjnym, które przynajmniej w części postaram się przybliżyć poniżej.

Jednostka właściwa dla uznania dyplomu

Jednostkami właściwymi do przeprowadzenia postępowania odnoszącego się do uznania polskiego dyplomu we Włoszech, które ma za cel:uzyskanie

 1. dostępu do studiów wyższych;
 2. kontynuację studiów wyższych rozpoczętych w kraju;
 3. uznanie polskiego tytułu naukowego przyznanego po ukończeniu studiów w Polsce;

są włoskie uczelnie wyższe przeprowadzające postępowanie w pełni niezależnie, w zgodzie z przepisami prawa, którym podlegają. Od tej reguły wyjątek stanowią umowy międzynarodowe podpisane pomiędzy Włochami a danym krajem. Warto tutaj zauważyć, że między Polską a Włochami nie istnieje umowa dwustronna w przedmiocie uznawalności świadectw szkolnych czy dyplomów uczelni wyższych.

Dostęp do studiów wyższych

Postępowanie w celu uznania polskiego świadectwa ukończenia szkoły średniej i uzyskania w ten sposób dostępu do studiów wyższych pierwszego stopnia (odpowiednika polskiego licencjatu) nie powoduje automatycznej zamiany polskiego świadectwa w świadectwo włoskie, pozwala jednak uzyskać dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia, pod warunkiem że polskie świadectwo spełnia poniższe wymogi:

 • ma charakter urzędowy;
 • umożliwia dostęp do studiów wyższych pierwszego stopnia w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
 • zostało uzyskane po całkowitym okresie nauki wynoszącym przynajmniej 12 lat (w okres ten wlicza się również szkołę podstawową);
 • W przypadku, w którym w Polsce jest przewidziany egzamin państwowy dopuszczający do studiów wyższych, egzamin taki jest wymagany także dla studiów we Włoszech.

Warunki wpisu na listę studentów oraz dokumenty, które należy dostarczyć, są określane bezpośrednio przez uczelnie wyższe organizujące studia.

W przypadku chęci podjęcia we Włoszech studiów drugiego (studia magisterskie) lub trzeciego stopnia (studia doktoranckie) należy przedłożyć dyplom, który spełnia następujące wymogi:

 • ma charakter urzędowy, poświadcza ukończenie odpowiednio studiów pierwszego lub drugiego stopnia i został wystawiony przez polską uczelnie działająca w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
 • uprawnia do podjęcia analogicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia w Polsce;
 • zawiera elementy odpowiadające rodzajowi studiów i zakresowi przedmiotów analogiczne dla włoskiego dyplomu (jak np. studia akademickie czy elementy naukowo – dydaktyczne).

Spełnienie tych warunków wymagane jest zarówno przez studentów posiadających dyplom wystawiony przez kraje Unii Europejskiej jak i kraje spoza Unii.

studia we włoszech

Studia we Włoszech to wspaniałe doświadczenie, ale i nie lada wyzwanie z punktu widzenia biurokracji.

Usługa legalizacji i uzyskania dichiarazione di valore

Wykonuję tłumaczenie w celu uzyskania tzw. deklaracji wartości (wł. dichiarazione di valore). Jestem tłumaczem przysięgłym, który zdeponował wzór podpisu i pieczęci w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, stąd też moje tłumaczenie może uzyskać pieczęć legalizacyjną tzw. apostille. Na zlecenie mogę przeprowadzić całą procedurę legalizacji, polegającą na:

 • uzyskaniu legalizacji dyplomu i suplementu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonaniu tłumaczenia przysięgłego na język włoski dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu;
 • uzyskaniu legalizacji tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • uzyskaniu deklaracji wartości (dichiarazione di valore) w Ambasadzie Włoch.

Wniosek o wydanie dichiarazione di valore jest osobiście składany i odbierany w konsulacie Włoch w Warszawie, co znacznie przyspiesza całą procedurę.

Usługa przeprowadzenia procedury legalizacji może być szczególnie wygodna dla osób, które czasowo lub na stałe przebywają za granicą, mając ograniczoną możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędami w Polsce. Jest ona adresowana również do tych osób, które same nie mają czasu przechodzić przez uciążliwe, skomplikowane i długotrwałe procedury administracyjne. Usługę prowadzę w całości, począwszy od tłumaczenia przysięgłego dokumentów, a skończywszy na przesłaniu – pocztą lub kurierem – dichiarazione di valore na adres wskazany przez klienta.

Co ważne całe postępowanie nie wymaga fizycznej obecności klienta i jego bezpośredniego zaangażowania.

Źródło: www.cimea.it

Jeśli masz wątpliwości odnośnie uznania polskiego dyplomu lub świadectwa we Włoszech:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198