Tłumaczenie polskiego dyplomu na włoski

By styczeń 12, 2020Aktualności

Włochy to nie tylko kraj atrakcyjny dla turystów, ale również studentów pragnących w słonecznej Italii podjąć lub kontynuować studia rozpoczęte w Polsce. To także niestety kraj rozbuchanej – często do granic absurdu – biurokracji, z którą trudności mają sami Włosi, o cudzoziemcach nie wspominając. Uznanie dyplomu polskiej uczelni we Włoszech nie stanowi w tym zakresie wyjątku i wiąże się z postępowaniem administracyjnym, w które zaangażowane są polskie i włoskie urzędy.

Dokumenty wymagające tłumaczenia

Od absolwenta polskiej uczelni wyższej, włoskie uczelnie wymagają:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • suplementu do dyplomu;
 • deklaracji wartości (wł. dichiarazione di valore)

Kwestia suplementu do dyplomu jest o tyle istotna, że zawiera on przyjęty sposób oceny studenta, liczbę odbytych zajęć, uzyskanych punktów ECTS oraz opis systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Zarówno dyplom jak i suplement muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka włoskiego wpisanego na listę polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Legalizacja dokumentów

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów to jednak dopiero pierwszy krok na drodze do uznania polskiego dyplomu we Włoszech. Kolejnym jest uzyskanie legalizacji obu dokumentów. Jako że zarówno Polska jak i Włochy są stronami Konwencji haskiej z 1961 r., legalizacja dyplomu i suplementu następuje poprzez opieczętowanie ich klauzulą legalizacyjną tzw. apostille.

Od 1 lutego 2018 r. dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe są legalizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Koszt legalizacji wynosi 60 PLN za dokument – warto pamiętać, że w przypadku uwierzytelnienia dyplomu i suplementu, całkowity koszt wyniesie 120 PLN.

Oprócz legalizacji dokumentów źródłowych, tego samego wymaga się dla tłumaczeń. Pewną trudność może stanowić fakt, że organem właściwym w przypadku uwierzytelnienia tłumaczeń jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Koszty legalizacji nie ulegają zmianie i wynoszą 60 PLN za dokument, czyli w przypadku tłumaczenia dyplomu i suplementu całkowity koszt legalizacji wyniesie 120 PLN.

Istotna jest również forma dyplomów i suplementów. Urzędy poświadczają odpisy i duplikaty dokumentów, ale już np. nie zostanie zalegalizowana kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni.

Kwestia dokumentów jakie dokumenty uwierzytelnia (poświadczenie apostille) Narodowa Agencja Wymiany Uniwersyteckiej została uregulowana w następujących przepisach: art. 78 ust. 3, art. 180 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2020 poz. 85). Są to dokumenty:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym);
 • dyplomów ukończenia studiów;
 • suplementów do dyplomu;
 • dyplomów doktorskich;
 • dyplomów habilitacyjnych;
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Deklaracja wartości (dichiarazione di valore)

Zalegalizowane dokumenty źródłowe wraz z tłumaczeniami przysięgłymi (oczywiście także uwierzytelnionymi) należy złożyć w Ambasadzie Włoch w Warszawie w celu uzyskania tzw. deklaracji wartości (wł. dichiarazione di valore). Zobacz też czym jest dichiarazione di valore?

Koszt opłaty za wydanie dichiarazione di valore wg. taryfy opłat konsularnych Ambasady obowiązującej w 2019 r. wynosił 177 PLN. Warto jednak zauważyć, że zostaniemy zwolnienie z opłaty, jeśli przedstawimy dokument potwierdzający fakt wpisania na listę studentów włoskiej uczelni (zapis  wstępny na uczelnię/ do szkoły, potwierdzenie przyjęcia na uczelnię / potwierdzenie opłaty wpisowego i / lub pierwszej raty). Jeśli natomiast dichiarazione di valore jest nam potrzebna w celach zawodowych, podlega ona opłacie.

Dla osób, które czasowo lub na stałe przebywają za granicą, lub z innych względów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z polskimi urzędami, świadczę usługę przeprowadzenia procedury legalizacyjnej polegającej na:

 • uzyskaniu legalizacji dyplomu i suplementu w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • wykonaniu tłumaczenia przysięgłego na język włoski dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu;
 • uzyskaniu legalizacji tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • uzyskaniu deklaracji wartości (dichiarazione di valore) w Ambasadzie Włoch.

Piotr Nowatkowski
Tłumacz przysięgły języka włoskiego
Nr uprawnień: TP/38/10
T: +48 600 715 198
E: biuro@nowatkowski.pl

Jeśli masz wątpliwości odnośnie tłumaczenia na włoski dyplomu i suplementu i ich legalizacji:

biuro@nowatkowski.pl

Tel. (+48) 600 715 198

Opinie Klientów